Xxx padl sex com

To, e sme dosiahli úplné dno sme pochopili vtedy, ke nám sociálni pracovníci chceli zobra naše dievatko.

Strach z toho, e ju stratíme bol podnetom k tomu, aby sme zaali kona a meni sa. Nástroj v Jeho rukách, ktorý vyuil na to, aby zachránil dvoch mtvych, ako sme boli my.

Pomocou modlitby sme stále viac a viac rástli v materstve a v otcovstve.

Bolo to nevyhnutné, aby kadý vstúpil sám za seba, aby sme prešli kadý svojou cestou, aby sme lepšie zistili kto v skutonosti sme a i vôbec chceme ešte by spolu.

Bolo to aké prija to s dôverou a vloi svoj ivot do rúk niekomu, kto nás povedie, no nakoniec nás to celé posilnilo a zjednotilo; predovšetkým v duchu a modlitbe a potom aj jednotlivo.

V bratstvách sme išli napred, spali sme konkrétne úlohy, prostredníctvom ktorých sme rástli na zodpovednosti a v zmysle ku práci.

Teraz je tu spolu s nami v komunite v bratstve vo Varadine v Chorvátsku; preíva pokojný a pekný ivot a šastne sa pripravuje na vstup do prvého roníka.

Pred komunitou sme ili neusporiadaným ivotom, sami a bez akejkovek kontroly.

Leave a Reply